Logo
   


Vem är jag?

Curriculum vitae

Klas Eckerberg

 

Jag är landskapsarkitekt LAR/MSA, utbildad på SLU i Ultuna och Alnarp åren 1979-1984. Inledde yrkesbanan med 11 års anställning på Tema landskapsarkitekter i Uppsala, där jag till större delen arbetade med mark- och landskapsprojektering. Jag har använt datorstöd sedan 1985, framför allt Autocad men också GIS, Photoshop, Illustrator och andra program.

Därefter gjorde jag en akademisk karriär på SLU Ultuna. Jag inledde med att initiera och leda arbetet med Bygghandlingar 90 Del 7 Redovisning av Mark, som är byggsektorns rekommendationer för hur mark-, väg- och järnvägsprojekt ska redovisas.

Mina datorkunskaper kom till användning i undervisningen, där jag genomförde ett stort antal kurser under åren 1995-2007, i projektering och i allehanda datorhjälpmedel. Jag skrev också ett par läroböcker i Autocad och i digital bildteknik. Båda har legat till grund för självstudiekurser, som genomförts av ett stort antal studenter på SLU och på andra lärosäten.

Parallellt med lärarjobbet genomförde jag forskarstudier. Jag blev klar med min licentiatavhandling 1999 (Information Technology in Landscape Architecture: Development of Tools, Methods and Professional Role), och disputerade 2004 med en avhandling om hur landskapsarkitekter använder datorstöd i sitt arbete (Ett eller nolla? Landskapsarkitekter, yrkeskunnande och informationsteknologi).

Slutsatsen var tydlig: vi använder datorn för lite för att faktiskt hjälpa oss att förstå de problem vi betalas för att lösa. Utöver att ta fram kartor, ritningar och bilder bör vi använda den för tredimensionell och interaktiv projektering och planering.

Åren 2004-2007 var jag prefekt för institutionen för stad och land, som under den perioden växte från fyrtio till närmare hundra anställda.

I början av 2008 återvände jag till privat verksamhet. Efter ett halvår på Tema gick jag till Bjerking Arkitekter och Ingenjörer i Uppsala. Där fortsatte jag med projekterandet, men också med internt och externt utvecklingsarbete utifrån en befattning som specialist i byggandets informationsteknologi.

Från och med hösten 2012 arbetar jag i koncernen Projektengagemang, anställd på dotterbolaget Byggprocesstyrning AB. Åt koncernen arbetar jag som CIO (Chief Information Officer) med strategiska frågor som rör ICT; åt BPS utför jag uppdrag som syftar till att rationalisera informationshantering i byggprocessen.

Jag samarbetar med Cad-Q om utvecklandet av Autocad Civil 3D, och håller kurser i deras och i egen regi. För närvarande har jag uppdrag som rådgivare åt Trafikverket i projekt Förbifart Stockholm, och bistår dem och Svensk Byggtjänst när vi upptäcker att BSAB-tabellerna behöver utökas.

Som ledamot i SIS tekniska kommitté TK 269 ansvarade jag för den andra utgåvan av Bygghandlingar 90 Del 7, Redovisning av Anläggning, som blev klar sommaren 2011. På uppdrag av Svensk Byggtjänst har jag också ansvarat för utgåva 3 av SB 11 CAD-lager, som ger anvisningar till den internationella standarden för cad-lager. (Båda böckerna säljs av Svensk Byggtjänst.)

Eftersom jag trivs så bra med undervisandet ägnar jag en del av min fritid åt att fortsätta producera böcker och andra hjälpmedel, och med att hjälpa till med diverse mindre utvecklingsprojekt. Nästa blir en lärobok i Civil 3D för landskapsarkitekter...

Läs mer om mig på LinkedIn.


Uppsala 2012-11-01

Klas Eckerberg

Till startsidan  

Tillbaka till hemsidan